Regulamin sklepu homeart4you.pl

§ 1 Informacje ogólne

1. Sklep homeart4you.pl prowadzony jest przez firmę: Agencja Reklamowa Tomasz Matuszak, ul. Hirszfelda 63, 62-510 Konin, NIP: 6652441420, REGON: 311111730, zwaną dalej Sprzedającym.

2. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu. Użytkownik serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu, a dokonanie zakupu świadczy o jego akceptacji.

3. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy homeart4you.pl a Klientami podlegają ogólnym warunkom handlowym. Odstępstwa rozpatrywane są jedynie w sytuacjach, gdy zostały uprzednio potwierdzone pomiędzy Sprzedającym oraz Klientem w formie pisemnej lub zostały określone w niniejszych warunkach handlowych.

4. Klient dokonując zamówienia zobowiązuje się do podania pełnych oraz zgodnych z prawdą danych osobowych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

§ 2 Zawarcie umowy

1. Przedstawione przez homeart4you.pl w Internecie lub innych mediach obrazy oraz wszelkie inne produkty nie są ofertą handlową w rozumieniu art.534 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna. Oferty kupna można składać poprzez stronę homeart4you.pl w formie formularzy on-line lub pisemnie na adres e-mailowy.

2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci zawarcia umowy kupna-sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz w zamówieniu.

3. Klient składając zamówienie zobowiązany jest uwzględnić cenę całkowitą zamówienia. Wszystkie ceny podane w serwisie są cenami brutto, zawierającymi 23% podatek VAT i nie uwzględniają kosztów wysyłki.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi i realizacji zamówienia, jeśli produkty zawierać będą treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami bądź zasadami współżycia społecznego. Sklep zastrzega sobie również możliwość dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak również do zmian w zakresie wysokości kosztów dostarczenia zamówionych artykułów.

§ 3 Płatność

1. Płatności za zamówienia można dokonywać w formie:

– przedpłaty przelewem tradycyjnym, za pośrednictwem PayU oraz PayPal,

– gotówki w postaci przesyłki za pobraniem lub przy odbiorze osobistym.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.

§ 4 Dostawa

1. Zamówione produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub odbierane osobiście w Biurze Obsługi Klienta, po uprzednim ustaleniu.

2. Za początek terminu realizacji zamówienia uznaje się wysłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Następuje to po otrzymaniu kompletu informacji dotyczących zamówienia.

3. Za czas realizacji zamówienia produktów oferowanych w serwisie homeart4you.pl przyjmuje się 7 dni robocze.

4. Koszty dostawy kalkulowane są dla poszczególnego zamówienia i podane są w konfiguratorze lub w odrębnej wiadomości e-mail.

§ 5 Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu

1. Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki w chwili jej odbioru od kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzeń należy sporządzić protokół szkody w momencie odbioru paczki.

2. Klient zobowiązany jest jak najszybciej poinformować sklep o doręczeniu uszkodzonej przesyłki i wysłać skan/ zdjęcie sporządzonego protokołu szkody. W przypadku przesyłek pobraniowych, należy pamiętać, że warunkiem umożliwienia sprawdzenia stanu przesyłki (rozpakowania jej) jest uregulowanie należności kurierowi. W razie stwierdzenia uszkodzeń, należy sporządzić protokół szkody, a następnie zgłosić reklamację do sprzedającego załączając do wiadomości zdjęcie/ skan sporządzonego z kurierem dokumentu.

§ 6 Ograniczenie odpowiedzialności

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak stałego dostępu do Sklepu Internetowego i szybkość działania systemu, a także błędy techniczne i elektroniczne powstałe w trakcie składania zamówienia, jeśli przyczyną ich powstania są czynniki, na które sklep nie ma wpływu.

§ 7 Prawo do odstąpienia od warunków umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach dokonania zakupu na odległość nie przysługuje w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według indywidualnej specyfikacji konsumenta.

2. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie homeart4you.pl są produkowane pod indywidualne zamówienie (wzór, wymiar) i nie podlegają prawu odstąpienia od umowy.

§ 8 Reklamacje

1. Sprzedający udziela 12- miesięcznej gwarancji na oferowane produkty. Termin ten obowiązuje od dnia dostarczenia produktu do Klienta.

2. Sprzedający dostarcza instrukcję montażu produktu. Niezastosowanie się do jej wytycznych wyklucza możliwość reklamacji produktu. 

3. Kupujący winien niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności usługi z umową zgłosić pisemną reklamację na adres e-mail: reklamacje@homeart4you.pl

4. Podstawą reklamacji nie mogą być nieznaczne odstępstwa produktu dostarczonego od oferowanego w serwisie. Za nieistotne ustępstwa uznaje się nieznaczne różnice kolorystyczne, niewielkie różnice w formacie, rodzaju i jakości podłoża. Ustępstwa te są nie do uniknięcia w procesie produkcji, a różnice kolorystyczne mogą wynikać z ustawień monitora użytkownika. Reklamacji nie podlega też sposób dzielenia materiału, jeżeli Kupujący nie zasugerował nietypowego dzielenia przy składaniu zamówienia.

5. Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie do 14 dni od jej zgłoszenia.

6. W przypadku uznania, że dostarczony towar jest niezgodny z umową, tzn. posiada wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność lub towar wydany został w stanie niekompletnym, kupujący ma prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, wymianę produktu na nowy lub w przypadku braku takiej możliwości- zwrotu opłaconych środków za zamówienie.

7. Sprzedający ma prawo żądać zwrotu wadliwego towaru od klienta.

8. Reklamacji podlegają tylko i wyłącznie towary w stanie w jakim zostały dostarczone. W przypadku odkrycia wad technicznych np. fototapety po jej naklejeniu, reklamacja nie zostanie uznana.

9. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań nie stanowią podstawy do wnoszenia roszczeń wobec sprzedającego.

§ 9 Odstąpienie od warunków umowy przez sprzedającego

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez możliwości roszczenia odszkodowawczego ze strony Klienta w ciągu 7 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy wystąpiły okoliczności niezależne od sprzedającego, których nie można było przewidzieć. Podstawą odstąpienia w wyznaczonym terminie jest także ingerencja w strukturę sklepu przez osoby trzecie, na skutek czego uległa zmianie funkcjonalność, parametry serwisu oraz mechanizm składania zamówień i ceny.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, bądź innych uregulowań prawnych, odnoszących się do funkcjonowania serwisów i sklepów internetowych.

2. Homeart4you.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.