Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 

1. Administrator Danych Osobowych

My (wspólnie), Pracownia Reklamy GRAKOM Grażyna Matuszak Bąk w Koninie, 62-510 Konin, Licheńska 66, NIP 665-104-82-41, REGON 310356197 oraz Agencja Reklamowa Tomasz Matuszak w Koninie, 62-510 Konin, Hirszfelda 66, NIP 665-244-14-20, REGON 311111730 jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Funkcję i zadania Inspektora Ochrony Danych wypełnia Administrator Ochrony Danych.

3. Cele i podstawy przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o współpracy oraz w celu jej wykonania (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Będziemy przetwarzać Twoje dane również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Okres przechowywania danych 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ustanie Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. Okres ten wynosi 6 lat od końca roku, w którym umowa ustała. 

5. Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do przenoszenia danych; 

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu 

Powyższe prawa możesz zrealizować przysyłając listem poleconym odpowiednie oświadczenie na adres: Pracownia Reklamy GRAKOM Grażyna Matuszak Bąk w Koninie, 62-510 Konin, Licheńska 66, lub adres poczty elektronicznej rodo@grakom.com.pl

6. Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. 

7. Odbiorcy danych 

Informujemy, iż do Twoich danych osobowych będą miały dostęp podmioty przetwarzające te dane w naszym imieniu w rozumieniu art. 28 RODO. Mogą to być podmioty związane z obsługą informatyczną  firmy, obsługą prawną lub finansową, a także podwykonawcy działający w ramach naszych zleceń.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Informujemy, że w stosunku do Twoich danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane nie będą profilowane.